0945 39 79 68

Thịt heo hưu cơ

Thịt thăn đầu rồng

230,000

Thịt heo hưu cơ

Tim heo

320,000

Thịt heo hưu cơ

Xương đuôi heo

155,000

Thịt heo hưu cơ

Xương ống

165,000